हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार ( तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी ) के होते हैं।

तत्सम

तत्सम (तत् + सम = उसके समान) आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है। अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव (तत् + भव = उससे उत्पन्न) कहते हैं। भारतीय भाषाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। इसके अलावा इन भाषाओं के कुछ शब्द ‘देशज’ और अन्य कुछ ‘विदेशी’ हैं हिंदी में सभी क्रियापद व सर्वनाम तद्भव हैं। सभी तद्भव शब्दों का तत्सम रूप होना अवश्यंभावी है।यह एक संस्कृत कि मुख भासा कि तरह् है. संस्कृत की बोली भी कहते है.

तद्भव

तद्भव (शाब्दिक अर्थ : ‘उससे उत्पन्न’) एक संस्कृत शब्द है जो मध्यकालीन भारत-आर्य भाषाओं के सन्दर्भ में उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं हैं बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द से व्युत्पन्न (निकले हुए) हैं। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में जो शब्द हैं उन्हें मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटा जाता है – तत्सम, तद्भव और देशज। दूसरे शब्दों में, तत्सम शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है।

तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम

(1) तत्सम शब्दों के पीछे ‘ क्ष ‘ वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ‘ ख ‘ या ‘ छ ‘ शब्द का प्रयोग होता है।

(2) तत्सम शब्दों में ‘ श्र ‘ का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ‘ स ‘ का प्रयोग हो जाता है।

(3) तत्सम शब्दों में ‘ श ‘ का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ‘ स ‘ का प्रयोग हो जाता है।

(4) तत्सम शब्दों में ‘ ष ‘ वर्ण का प्रयोग होता है।

(5) तत्सम शब्दों में ‘ ऋ ‘ की मात्रा का प्रयोग होता है।

(6) तत्सम शब्दों में ‘ र ‘ की मात्रा का प्रयोग होता है।

(7) तत्सम शब्दों में ‘ व ‘ का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ‘ ब ‘ का प्रयोग होता है।

प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्द

यहाँ प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ सकते हैं।

तद्भवतत्समतद्भवतत्समतद्भवतत्समतद्भवतत्सम
अकथअकथ्यक्योंकिंपुनःनींबूनिम्बकमँड़ुआमण्डप
अकाजअकार्यखंडहरखण्डगृहनीमनिम्बमदारीमंत्रकारी
अकेलाएकलखत्रीक्षत्रियनेमनियममरनामरण
अखरोटअक्षोरखप्परखर्परनेवलानकुलमहंगामहार्घ
अखाड़ाअक्षवाटखम्भास्तम्भनेहस्नेहमहावतमहापात्र
अगमअगम्यखानखनिनैननयनमाँमाता
अँगरखाअंगरक्षकखारक्षारनोचनालुंचनमाथामस्तक
अगहनअग्रहायणखाँसीकासनोनलवणमानुसमनुष्य
अगाड़ीअग्रणीखीरक्षीरन्योतानिमंत्रणमालामाल्य
अँगियाअंगिकाखुजलीखर्जूपकवानपक्वान्नमिट्टीमृत्तिका
अंगीठीअग्निष्ठिकाखेतक्षेत्रपक्कापक्वमीठामिष्ट
अंगुरीअंगुलिखेतीक्षेत्रितपड़ोसप्रतिवासमीतमित्र
अगुवाअग्रणीगड्ढागर्तपतलाप्रतनुमुखियामुख्य
अंगूठाअंगुष्ठगधागर्दभपतोहूपुत्रवधूमुट्ठीमुष्टि
अँगूठीअंगुष्ठिकागर्मीग्रीष्मपत्तापत्रमुंहमुख
अंगौछाअंगप्रौछागलनागलनपत्थरप्रस्तरमूंगमुद्ग
अचरजआश्चर्यगँवारग्रामीणपनसारीपण्यशालिकामूंछश्मश्रु
अजवाइनयवनिकागवैयागायकपन्नापर्णमूर्खमूढ़
अजानअज्ञानगहरागंभीरपपड़ीपर्पटीमूसलमुषल
अंजुलीअंजलिगांठग्रंथिपरउपरिमूसामूषक
अटारीअट्टालिकागायगोपरकोटापरिकूटमैंमया
अट्ठानवेअष्टानवतिगाँवग्रामपरगटप्रकटमोरमयूर
अठारहअष्टादशगिननागणनपरछांईप्रतिच्छायामोलमूल्य
अढ़ाईअर्द्ध तृतीयगीधगृध्रपरनालाप्रणालमौतमृत्यु
अतिथीअतिथिगुनगुणपरपोतापरपौत्रमौरमुकुट
अदरकआर्द्रकगुसाईंगोस्वामीपरमारथपरमार्थमौसीमातृश्वसा
अंधाअंधगेंदकंदुकपरसोंपरश्वःयहएष
अँधेराअन्धकारगेहूँगोधूमपरसोंपरश्वयहाँअत्र
अनतअन्यत्रगोंदक्रोडपराठापर्पटरखनारक्षण
अनसनअनशनगोबरगोमय/गोमलपरिच्छापरीक्षारत्तीरत्तिका
अनाजअन्नगोरागौरपरिवाप्रतिपदारस्सीरज्जु
अनाड़ीअनार्यग्वालागोपालकपलंगपर्यंकरस्सीरश्मि
अनूठाअनुत्थघड़ाघटपलड़ापटलरहटअरघट्ट
अपढ़अपठघड़ीघटिकापल्लापल्लवराखक्षार
अपनाआत्मनघरगृहपसरनाप्रसरणराखीरक्षा
अपाहिजअपादहस्तघीघृतपसारनाप्रसारणराजपूतराजपुत्र
अफीमअहि-फेनघूँघटगुंठनपसीनाप्रस्वेदराज्यराष्ट्र
अमावसअमावस्याघोड़ाघोटकपहचानप्रत्यभिज्ञानरातरात्रि
अमियअमृतचनाचणकपहनावापरिधानरानीराज्ञी
अमोलअमूल्यचबानाचर्वणपहरप्रहररायराजा
अम्माअंबचमारचर्मकारपहरीप्रहरीरासराशि
अरगअर्कचरनचरणपहलाप्रथिलरीछऋक्ष
अरपनअर्पणचाकचक्रपहुँचप्रभुत्वरीठाअरिष्ट
अलगअलग्नचाँदनीचन्द्रिकापांतपंक्तिरीतारिक्त
अलच्छनअलक्षणचारचत्वारिपानाप्रापणरीसईर्ष्या
अलोनाअलवणचिड़ियाचटिकापानिपाणिरुआंरोम
अंसअंशचितेराचित्रकारपाँवपादरूखारुक्ष
असाढ़आषाढ़चैतचैत्रपासपार्श्वरूठारुष्ट
असीसआशीषचोंचचंचुपाहनपाषाणरेनुरेणु
अस्तुतिस्तुतिचौखटचतुष्काठपिटारापिटकरैनरजनी
अस्सीअशीतिचौथाचतुर्थपितापितृरोनारुदन
अहीरआभीरचौपायाचतुष्पदपियाप्रियलकड़ीलागुड़
अहेरआखेटछाताछत्रपीछेपश्चातलंगड़ालंग
आकासआकाशछाँहछायापीठपृष्ठलंगोटलिंगपट्ट
आँखअक्षिछिलकाशकलपीढ़ीपीठिकालच्छनलक्षण
आखरअक्षरछेदछिद्रपीपलपिप्पललम्बालम्बक
आगअग्निजजमानयजमानपीलापीतलहसुनलशुन
आँगनअंगणजड़जटापुजारीपूजाकारीलाखलक्ष
आंचअर्चिजंतरयंत्रपुतलीपुत्तलिकालांघनालंघन
आचरआंचलजत्थायूथपुरानपुराणलाजलज्जा
आजआद्यजनेऊयज्ञोपवीतपूंछपुच्छलाठीलगुड यष्टि
आठअष्टजबयदापूतपुत्रलिलारललाट
आंतआंत्रजमयमपूरबपूर्वलीखलिक्षा
आधाअर्द्धजमुनायमुनापूरापूर्णलेईलेपिका
आभूषनआभूषणजम्हाईजृम्भिकापूसपौषलोनलवण
आमआम्रजलनाज्वलनपोखरपुष्करलोहालौह
आमचूरआम्रचूर्णजवानयुवापोतापौत्रलोहारलौहकार
आयसुआदेशजाँघजंघापोथीपुस्तकलौंगलवंग
आरसीआदर्शिकाजाड़ाजाड्यपौनापादोनवहअसौ
आलसआलस्यजीभजिह्वाप्यासपिपासावाघव्याघ्र
आँवलाआमलकजुबानजिह्वाफरसापरशुविछोहविक्षोभ
आशीषआशिषजेठज्येष्ठफागुनफाल्गुनविसरनाविस्मृति
आसराआश्रयजोगीयोगीफांसीपाशिकाशक्करशर्करा
आँसूअश्रुजोड़ायुक्तफिटकरीस्फटिकशामसंध्या
इकलौताएकलपुत्रजोबनयौवनफुर्तीस्फूर्तिशीशशीर्ष
इतवारआदित्यवारजौयवफूटनास्फुटनशीशमशिंशपा
इमलीअम्लिकाजौयवफूलपुष्पश्रंगार/श्रृंगार/
सृंगार/सिंगार
शृंगार
ईखइक्षुझटझटितिफोड़ास्फोटसगास्वक
ईंटइष्टिकाझरनानिर्झरबकराबर्करसगुनशकुन
ईधनइंधनझीनाजीर्णबखानव्याख्यानसचसत्य
उगलनाउद्गलनझीनाक्षीणबगुलावकसजानासज्जापन
उजलाउज्ज्वलझूठाजुष्टबच्चावत्ससतसईसप्तशती
उठउत्तिष्ठटूटनात्रुतयतेबछड़ावत्ससतानासंतापन
उठनाउद्गतठंडाशीतबजरंगबज्रांगसत्तूसक्तु
उठानउत्थानडंकदंशबढ़ईवर्धकिनसन्यासीसंन्यासी
उपयुक्तउपर्युक्तडंडादण्डबढ़ईवर्द्धकिसपनास्वप्न
उपासउपवासडसनादंशनबत्तीवर्तिकासपूतसुपुत्र
उबटनउद्वर्तनडायनडाकिनीबनवनसमझसंबुद्धि
उबालनाउद्वालनतपसीतपस्वीबनारसवाराणसीसयानासज्ञान
उलाहनाउपालम्भताँबाताम्रबनियावणिकसरसोंसर्षप
उल्लूउलूकतालाबतड़ागबन्दरवानरसलाईशलाका
ऊँचाउच्चतावतापबरगदवटससुरालश्वसुरालय
ऊँटउष्ट्रतिगुनात्रयगुणबरसवर्षसाईंस्वामी
ऊनऊर्णतिनकातृणबरसनावर्षणसाखीसाक्षी
एकाऐक्यतीखातीक्ष्णबसेरावासगृहसागशाक
इमिएवम्तुमत्वम्बहनभगिनीसांचासच्चक
ऐसाईदृश्यतुरंतत्वरितबहनोईभगिनीपतिसाढ़ेसार्द्ध
ओझाउपाध्यायतेरातवबहराबधिरसाँपसर्प
ओरअवरतेलतैलबहूवधूसालाश्याल
ओलाउपलतोंदतुन्दबाग़उद्यानसावनश्रावण
ओसअवश्यायत्यौहारतिथिवारबाजावाद्यसासश्वश्रू
ओसारउपशालथनस्तनबाँझबन्ध्यासाँसश्वास
औतारअवतारथलस्थलबाड़ीवाटिकासांसश्वांस
औंधाअवमूर्धथानस्थानबातवार्तासिक्खशिष्य
कईकतिथामनास्तम्भनबादलवारिदसिंगारशृंगार
कंगनकंकणथोड़ास्तोकबाँधनाबंधनसियारशृंगाल
कंघीकंकतीदबानादमनबाबलावातुलकसिरशिर
कचहरीकृत्यगृहदसदशबायांवामसीखशिक्षा
कच्चाकुपचदसवाँदशमबारातबरयात्रासींगशृंग
कछुआकच्छपदहीदधिबालूबालुकासीढ़ीश्रेणी
कटहराकाष्ठगृहदाईधात्रीबावलावातुलसीलाशीतल
कटहलकंटफलदाखद्राक्षाबांसवंशसुअरशूकर
कड़ाहकटाहदाढ़ीदंष्ट्रिकाबाँहबाहुसुईसूचिका
कड़ुआकटुदाँतदन्तबाहरबाह्यसुमिरनस्मरण
कपड़ाकर्पटदाददद्रुबिकनाविक्रयणसुवरण/सोनास्वर्ण
कपूतकुपुत्रदाहिनादक्षिणबिच्छूवृश्चिकसुहागसौभाग्य
कपूरकर्पूरदीयादीपबिजलीविद्युतसूखाशुष्क
करतबकर्त्तव्यदीवालीदीपावलीबिनतीविनतिसूंडशुण्ड
करमकर्मदुपट्टाद्विपट्टबीताव्यतीतसूतसूत्र
करोड़कोटिदुबलादुर्बलबीसविंशतिसूनाशून्य
कलेशक्लेशदूजाद्वितीयबुराविरुपसेजशय्या
कहारस्कन्दभारदूधदुग्धबूंटीवृत्तिकसेठश्रेष्ठी
काजकार्यदूनाद्विगुणबूढ़ावृद्धसोंठशुष्ठि
काजलकज्जलदूबदूर्वाबेदनावेदनासोनास्वर्ण
काठकाष्ठदेखनादृशबेलविल्बसोहनशोभन
कानकर्णदेवरद्विवरबेलबिल्वसौशत
कानाकाणःदोनाद्रोणबैनवचनसौतसपत्नी
कान्हकृष्णधनियाधनिकाबैलबलीवर्दहड्डीअस्थि
किनकीकणिकाधरतीधरित्रीबौनावामनहथिनीहस्तिनी
कियाकृतःधीरजधैर्यब्याहविवाहहरड़हरीतकी
किवाड़कपाटधुआँधूम्रभगतभक्तहलकालघुक
किसनकृष्णधुआंधान्यभतीजाभ्रातृज्यहल्दीहरिद्रा
किसानकृषकधुनिध्वनिभभूतविभूतिहवापवन
कुम्हारकुम्भकारधूलधूलिभांजाभागिनेयहँसनाहास्य
कुल्हाड़ाकुठारधोनाधावनभाड़ाभाटकहाथीहस्ति
कुँवरकुमारनखतनक्षत्रभादोंभाद्रपदहितैषीहितेच्छु
कूचीकूर्चिकानंगानग्नभापवाष्पहिनहिनानाह्वेषण
केकड़ाकर्कटनंदोईननांदृपतिभाभीभ्रातृभार्याहीराहीरक
केवटकैवर्त्तनयानवभालूभल्लुकहुलासउल्लास
केसकेशनसस्नायुभिखारीभिक्षाकारीहोंठओष्ठ
केहरीकेशरीनहानस्नानभीखभिक्षाहोलीहोलिका
कैथाकपित्थनाईनापितभीतभित्ति
कोखकुक्षिनाकनक्रभीतरअभ्यन्तर
कोठीकोष्ठिकानाख़ूननखभूखबुभुक्षा
कोढ़कुष्टनाचनृत्यभौंराभ्रमर
कोढ़ीकुष्ठीनातीनप्तृभौंहभ्रू
कोनाकोणनारियलनारिकेलमक्खनमंथज
कोसक्रोशनिगलनानिर्गलनमक्खीमक्षिका
कौआकाकनिठुरनिष्ठुरमच्छरमत्सर
कौड़ीकपर्दिकानींदनिद्रामछलीमत्स्य
स्रोत: विकिपिडिया